ให้บริการทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ

สินค้าและบริการของเรา

ตู้ปลอดเชื้อ
Laminar Air Flow (ตู้ลามินาร์)

ใช้สำหรับงานที่เกี่ยวกับเชื้อที่ไม่เป็นอันตรายกับผู้ปฏิบัติงาน เช่น งานเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ห้องปฏิบัติการ IVA; QA/QC ในอุตสาหกรรมอาหารและยาเป็นต้น

แบบเป่าลมแนวดิ่ง Vertical Laminar Air Flow

Brand : AIRFLOW Model : LVG

แบบเป่าลมแนวนอน Horizontal Laminar Air Flow

Brand : AIRFLOW Model : LHG

ตู้ปลอดเชื้อ Biological Safety Cabinet (Class II)

สำหรับการใช้เพื่อป้องกันอันตรายงานต่อการปนเปื้อนต่อผู้ปฏิบัติงาน (ปลอดเชื้อ) สิ่งแวดล้อมและชีวะวัตถุ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน งานที่เสี่ยงอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในระดับปานกลาง Tissue culture แบคทีเรีย จุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดอันตรายในระดับปานกลางงานสัตว์ทดลอง โรงงานยา งานเกี่ยวกับเอดส์ งานที่เป็นโรคติดเชื้อ สารก่อมะเร็ง งานด้านพันธุกรรม งาน Isotope โรงงาน Electronic เป็นตู้ปราศจากเชื้อ (Safety Level 1, 2, 3,4) ใช้สำหรับงานด้านจุลชีววิทยา งานด้านคลินิก หรือ งานเตรียมยาปราศจากเชื้อ เป็น ต้น ต้องสามารถป้องกันไม่ให้เชื้อสัมผัสกับผู้ปฏิบัติงานตัวอย่าง และป้องกันสภาพแวดล้อม จากเชื้อภายในตู้ ผลิตด้วย ระบบความดันในตู้เป็นลบ (Negative Pressure) ด้วยมาตรฐาน

Brand : AIRFLOW Model : CII AII

Brand : AIRFLOW Model : CII AII/DP

มีการแสดงผลการทำงานบนหน้าจอ Digital display หรือ LCD display หน้าจอแสดงความเร็วลม

Brand : AIRFLOW Model : CII AII

มีการแสดงผลการทำงานบนหน้าจอ Digital display หรือ LCD display หน้าจอแสดงความเร็วลม

ตู้เตรียมยา

สำหรับการใช้เพื่อป้องกันอันตรายงานต่อการปนเปื้อนต่อผู้ปฏิบัติงาน (ปลอดเชื้อ) สิ่งแวดล้อมและชีวะวัตถุที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน

Brand: AIRFLOW Model : AIR - SAFE CII AIII

Biological Safety Cabinet (Class I)

โดยจะใช้ปฎิบัติงานเกี่ยวกับเชื้อที่กำหนดว่าเป็นเชื้อที่รุนแรงตามกฎหมาย ติดต่อกันทางลมหายใจ เพื่อป้องกันอันตรายต่อผู้คนบริเวณโดยรอบ และป้องกันสภาพแวดล้อมจากการติดต่อทางอากาศ

Brand: AIRFLOW Model : CI

ตู้ดูดไอสารเคมีและกลิ่นชนิดไร้ท่อ Fume Hood (พร้อมฐาน)

เป็นตู้ดูดกลิ่นและไอสารเคมี ที่เป็นอันตราย โดยมีตัวกรองไอสารเคมีไว้ แล้วปล่อยอากาศบริสุทธิ์ออกมา เพื่อป้องกันผู้ปฏิบัติงาน และสิ่งแวดล้อมจากสารเคมีอันตราย ตู้ดูดควันและไอระเหยสารเคมีแบบไม่ต่อท่อชนิดปรับรูปแบบการกรองได้โดยตัวเครื่องออกแบบและผลิตตามมาตรฐานความปลอดภัย ASHRAE 110-1995 โดยสารเคมีที่ถูกดูดจะผ่าน Pre-Filter และชุดกรองคาร์บอน (Activate Carbon Filter , Activate Alumina) ตามมาตรฐาน BS 7989-2001

Brand : AIRFLOW Model : FH/CA/B

ตู้ดูดไอสารเคมีและกลิ่นชนิดไร้ท่อ Fume Hood (พร้อมฐาน)

มีการแสดงผลการทำงานบนหน้าจอ Digital display หรือ LCD display หน้าจอแสดงความเร็วลม

Brand : Airflow Model : FH/CA/H/B

ตู้ดูดไอสารเคมีและกลิ่นชนิดไร้ท่อ Fume Hood (ครอบอ่าง)

Brand : AIRFLOW Model : FH/CA

ตู้ดูดไอสารเคมีชนิดกรองอากาศ Hepa Filter

   เป็นตู้ที่ออกแบบสำหรับขั้นพื้นฐานของตู้ดูดไอสารเคมีชนิดกรองอากาศ   Hep Filter โดยอากาศ (Air Stream) จะไหลเคลื่อนที่ เข้าสู่ภายในตู้ผ่านพื้นที่ทำงานและนำเอา Airborne particles และสิ่งเจือปนผ่านระบบการกรองอากาศ   (Filtration System) ซึ่งจะใช้ Hepa (High-efficiency particulate air) Filter เป็นแผ่นกรองอากาศ โดยอากาศที่ไหลออกนอกตู้สู่ภายนอกจะเป็นอากาศที่สะอาดปราศจากเชื้อเจือปนต่างๆ ตู้ดูดไอสารเคมีชนิดกรองอากาศ  HEPA Filter จะใช้งาน เพื่อป้องกันอันตราย สิ่งเจือปนสู่ผู้ปฏิบัติงาน และ สภาพแวดล้อมเท่านั้นแต่จะ ไม่ป้องกันตัวอย่างที่ใช้ทำงานภายในตู้ดูดไอสารเคมีชนิดกรองอากาศ  HEPA Filter  นี้สามารถใช้ได้กับการทำงาน ด้านจุลชีววิทยาซึ่งจะมีระดับความปลอดภัยระดับ ตู้ดูดไอสารเคมีชนิดกรองอากาศ Hepa Filter 1 , 2 และ 3 เท่านั้น และสามารถ ดูดกลิ่นและไอสารเคมี ที่เป็นอันตราย โดยมีตัวกรองไอสารเคมีไว้ แล้วปล่อยอากาศบริสุทธิ์ออกมาเพื่อป้องกันผู้ปฏิบัติงาน และสิ่งแวดล้อมจากสารเคมีอันตรายโดยสารเคมีที่ถูกดูดจะผ่าน Pre-Filter, Hepa Filter , Activate Carbon Filter และ  Activated Alumina  Filter

Brand : AIRFLOW Model : CI AI

ตู้เก็บเสมหะป้องกันการแพร่กระจายเชื้อวัณโรคสู่สิ่งแวดล้อม
TB Safety Cabinet for Respiratory Disease Specimen Collection

เป็นตู้ที่ใช้สำหรับการเตรียมสิ่งส่งตรวจชนิด Biological Safety Cabinet (Class I) ระบบ Negative Pressure เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อจุลชีพจากละอองสิ่งคัดหลั่งของระบบทางเดินหายใจในอากาศออกไปสู่สิ่งแวดล้อม

ตู้เก็บเสมหะป้องกันการแพร่กระจายเชื้อวัณโรคสู่สิ่งแวดล้อม แบบกึ่งอัตโนมัติ

Brand : AIRFLOW Model : BSC CI.TB 120/MU

ตู้เก็บเสมหะป้องกันการแพร่กระจายเชื้อวัณโรคสู่สิ่งแวดล้อม แบบอัตโนมัติ

Brand : AIRFLOW Model : BSC CI.TB 120

UV Mobile

 สำหรับใช้เพื่อฆ่าเชื้อ ด้วยรังสี UVC บริเวณพื้นผิวและในอากาศ ภายในพื้นที่ 19 ตารางเมตร หรือ รัศมี 2.5 เมตร  รอบตัวเครื่อง ที่ความเข้มคลื่น 400 mW/m2 @ 254 nm.

Brand : AIRFLOW Model : UVC254-M/4.1

สอบเทียบห้อง Clean Room (ห้อง Positive)

ตรวจเช็คห้องแยกโรค

HEPA Filter

แผ่นกรองหลัก ทำจาก Glass fiber paper มาตรฐาน EN1822 filter class : H14  MPPS efficiency ≥99.995% ใช้กรองเชื้อจุลชีพก่อนออกสู่สิ่งแวดล้อม

Pre Filter

แผ่นกรองหยาบ (Pre Filter) ทำจาก Polyester fiber มาตรฐาน EN779:2002 filter class : G4 ใช้กรอง อนุภาคขนาดใหญ่เพื่อยืดอายุการใช้งานของแผ่นกรองหลัก

Activated Alumina

ดูดซับไอสารพิษ ผสมกับ Activated Charcoal สำหรับดูดซับกลิ่น

คุณวัชรินทร์ ถาวระ 084-360-2558 คุณนพมาศ บุญช่วย 092-265-3175

02-152-8350, 02-152-8348, 02-152-8070

ตู้ชีวนิรภัย, ตู้ปลอดเชื้อ, ตู้ดูดไอสารเคมีและกลิ่น

ตู้เก็บเสมหะ ป้องกันการแพร่เชื้อกระจายสู่สิ่งแวดล้อม

เครื่องฆ่าเชื้อด้วยคลื่นรังสี UV แบบเคลื่อนที่  (UV Mobile)

AIRFLOW CALIBARTION CO.,LTD.
บริษัท แอร์โฟล แคลลิเบรชั่น จำกัด

Tel . 02-152-8350, 02-152-8348, 02-152-8070 

E-mail : nop.airflow@gmail.com,  bm.airflow@gmail.com
51/104  ม.9 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 Fax. 0 2152 8348